Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Baner
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Bogoria

„Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Bogoria”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Wartość projektu:

2 960 302,50 PLN

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Działanie 3.4. „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej  mobilności miejskiej”

Oś priorytetowa „Efektywna zielona energia”

Finansowanie:

● 2 516 257,13  PLN

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

● 444 045,37  PLN

z budżetu Gminy Bogoria

Termin realizacji:

01.07.2019 – 30.06.2020

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego oraz instalacja systemu sterowania oświetleniem ulicznym w gminie Bogoria, w powiecie Staszowskim. Projekt dotyczy wymiany 1205 opraw oświetleniowych w miejscowościach Kolonia Bogoria, Mostki, Mostki Lesniczówka, Rosołówka, Zimnowoda,  Wola Kiełczyńska, Wolka Malkowska, Poręba Kiełczyńska,  Malkowice,  Niedźwiedź, Niemirów, Łagówka, Ujazdek, Wierzbka, Ceber, Gorzków, Przyborowice, Kiełczyna, Mała wieś, Miłoszowice, Kolonia Miłoszowice, Grzybów, Szczeglice, Domaradzice, Zagorzyce, Wysoki Małe, Wysoki Średnie, Wysoki Duże, Moszyny, Podlesie, Wagnerówka, Pęcławice Górne, Wolica, Rogoźno, Witowice, Bogoria. Zakres prac w ramach zadania obejmuje:

 1. Modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie 1203 dotychczasowych opraw na nowoczesne oprawy w technologii LED spełniające normę PN-EN  13201 oraz 2 oprawy wykorzystujące OZE.
 2. Instalację Systemu Inteligentnego oświetlenia, który umożliwi automatyczną zmianę parametrów oświetlenia, dostosowując je do bieżących wymagań, wynikających ze zmiennych sytuacji drogowych. Jest to również rozwiązanie informujące zarządcę oświetlenia o pracy i awariach oświetlenia.

Cele projektu:

Cele projektu są zgodne z celami RPO WŚ na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej Osi „3. Zielona i czysta energia” Priorytet inwestycyjny 4e promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważanej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu . Projekt odnosi się do następujących celów szczegółowych priorytetu III w RPO WŚ 2014- 2020: - Zwiększone bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na obszarze KOF, Zgodnie z Szczegółowym Opisem Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedmiotowy projekt wpisuje się w Działanie 3.4

Uzasadnieniem podjętego działania (wg zapisów aktualnego RPO WŚ) jest ograniczenie zanieczyszczenia środowiska poprzez  obniżenie emisyjności transportu zbiorowego oraz udogodnienia dla ruchu i montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego.

Celem modernizacji oświetlenia w Gminie Bogoria jest obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i redukcja emisjiCO2 do atmosfery. Celem głównym projektu jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej oraz redukcja emisji CO2 do atmosfery. Osiągnięcie celu, pozwoli zrealizować cel ogólny projektu: poprawa stanu środowiska naturalnego województwa świętokrzyskiego poprzez obniżenie poziomu zużycia energii elektrycznej i emisji CO2.

Planowane efekty:

Projekt realizowany przez Gminę Bogoria zakłada wymianę oświetlenia ulicznego na LED, montaż systemu zarządzania oświetleniem oraz lamp solarnych. 

Celem głównym projektu jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej oraz redukcja emisji CO2 do atmosfery. Istotnym efektem przeprowadzenia inwestycji zgodnie z niniejszym opracowaniem, będzie znaczne obniżenie energochłonności systemu poprzez wdrożenie energooszczędnego oświetlenia, o najwyższych parametrach użytkowych. Osiągnięcie powyższego celu pozwoli na uzyskanie znaczących efektów ekologicznych, związanych ze zmniejszeniem zużycia energii oraz efektów ekonomicznych związanych z obniżeniem kosztów eksploatacji systemu oświetlenia ulicznego.

Na podstawie przeprowadzonej analizy finansowej można stwierdzić iż inwestycja:

 • przyczyni się do zwiększenia płynności finansowej,
 • zmniejszy roczne koszty zużycia energii,
 • poprawi strukturę bilansu Wnioskodawcy (zwiększenie bezpieczeństwa finansowego poprzez zwiększenie udziału finansowania kapitałami własnymi/stałymi).

Zatem planowana inwestycja jest uzasadniona z ekonomicznego punktu widzenia.

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl