Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Baner
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria - Gmina Bogoria

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

Wartość projektu:

3 644 953,35 zł

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast

Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast

Finansowanie:

 • 2 186 972,01 zł

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

 • 1 457 981,34 zł

z Budżetu Gminy Bogoria

Termin realizacji : 2010-2011

 Opis projektu

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenów wokół zbiornika małej retencji w tym: budowa mostu drogowego na rzece Korzennej w km 7+927 rzeki w ciągu ulicy Jędrusiów. Budowa ciągu rowerowo - pieszego po północnej stronie zbiornika o długości 661m. Budowa ciągu ścieżki rowerowo - pieszej przy zbiorniku wraz z małą architekturą. Budowa muszli koncertowej wraz z zapleczem technicznym, budowa boiska do piłki siatkowej, budowa placu zabaw dla dzieci, budowa miejsc postojowych - parkingu dla pojazdów. Oświetlenie terenu wokół zbiornika oraz dróg dojazdowych do zbiornika.

Realizacja Projektu stworzy warunki do rekreacji dla mieszkańców i turystów, poprawi stan lokalnej gospodarki poprzez polepszenie warunków gospodarowania w turystyce, gastronomii i agroturystyce oraz podniesie atrakcyjność inwestycyjną obszaru

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wodnego małej retencji, a w tym budowa mostu drogowego na rzece Korzennej w km 7+927 rzeki w ciągu ulicy Jędrusiów, Budowa drogi gminnej D-1 – przedłużenie istniejącej ulicy Jędrusiów o długości 203m. Budowa ciągu rowerowo-pieszego po północnej stronie zbiornika łączącego drogę gminną D-1 z drogą powiatową Bogoria – Pokrzywianka długość 661m. Budowa ścieżki rowerowo-pieszej przy zbiorniku wraz z małą architekturą ( 20 ławek i 20 koszy na śmieci), Budowa muszli koncertowej wraz z zapleczem technicznym, budowa boiska do piłki siatkowej plażowej, budowa placu zabaw dla dzieci, budowa miejsc postojowych – parkingu dla pojazdów. Rozbudowa oświetlenia w ulicy Tylnej oraz wzdłuż chodników. Oświetlenie terenu wokół zbiornika oraz dróg dojazdowych do zbiornika.

Korzyści ekonomiczne wynikające z Projektu zdecydowanie przemawiają za jego realizacją. Funkcja rekreacyjna sprawia, że inwestycja będzie wykorzystywana przez cały okres jej trwania. Planowana inwestycja wyrówna szanse w dostępie do podstawowej infrastruktury technicznej obszarów wiejskich z obszarami miejskimi. Projekt będzie spełniał przede wszystkim funkcje rekreacyjną. Inwestycja ta zapobiegnie dalszej marginalizacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców Gminy.

Projekt stworzy możliwość do organizacji aktywnego wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Poprawią się warunki ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej w sektorach: gastronomii, turystyce, a zwłaszcza w agroturystyce. Zagospodarowanie terenu zwiększy estetykę okolicy pozytywnie wpływając na samopoczucie mieszkańców. Poprawi stan infrastruktury oraz wpłynie na ograniczenie emigracji z Gminy.

  Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu - 1
  Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu - 2
  Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu - 3
  Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu - 4
  Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu - 5

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl