Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Baner
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Położenie

Położenie geograficzne

Teren gminy Bogoria stanowi obszar graniczny trzech jednostek geograficznych: Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Sandomierskiej i Pogórza Szydłowskiego. Północna część gminy wkracza w poludniowo-wschodnią część Pasma Wygiełzowskiego, część południowo-zachodnią i południową stanowi obszar Pogórza Szydłowskiego. Wszystkie wyżej wymienione regiony wchodzą w skład makroregionu Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. Pod względem administracyjnym gmina Bogoria leży w poludniowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Graniczy ona od północy z gminą Iwaniska, od wschodu z gminą Klimontów, od południa z gminą Staszów, od zachodu z gminą Raków. Gmina Bogoria pod względem wielkości obszaru zaliczana jest do większych gmin. Jej obszar zajmuje powierzchnię 12.341 ha (123, 41 km2). W skład gminy Bogoria wchodzi aktualnie 37 sołectw.

Ukształtowanie powierzchni

Gmina Bogoria posiada silnie urozmaiconą rzeźbę terenu, wynikającą z rozgraniczenia się na jej terenie trzech regionów geograficznych. Część północna gminy posiada rzeźbę falistą i wysoko falistą. Występują tu dość znaczne deniwelacje między wyniesieniami a dnami rozcięć erozyjnych, wszystkie rozcięcia charakteryzują się dość stromymi stokami. Między poszczególnymi wyniesieniami Pasma Wygiełzowskiego występują zagłębienia w kształcie niecek różnej wielkości. Największa  znich rozciąga się na obszarze wsi Przyborowice i Ceber.

Część gminy leżąca na Pogórzu Szydłowskim posiada rzeźbę nisko falistą z łagodnymi stokami wyniesień oraz stromymi stokami dolin cieków, przecinających obszar wsi Zimnowoda i Wola Malkowska. W części gminy zajętej przez Wyżynę Sandomierską występuje rzeźba falista ze średnimi stokami wąwozów i małych cieków bez nazw. Występują tu płaskie wierzchowiny i nieckowate zagłębienia. Morfologia obszaru gminy Bogoria charakteryzuje się dość znacznym nachyleniem terenu z północy na południe i południowy wschód, o czym świadczy adekwatność rzek oraz różnice wysokości. 362 m n.p.m. to punkt najwyższego wzniesienia w północnej części gminy (Ceber), natomiast najniżej położony teren znajduje się w południowo-wschodniej części gminy (Budy) i wynosi 194,5 m n.p.m. wysokości. Różnica wysokości względnej wynosi, zatem 167,5 m n.p.m.

Warunki klimatyczne

Pod względem klimatycznym obszar gminy Bogoria leży w Częstochowsko-Kieleckiej dzielnicy klimatycznej. Okres wegetacyjny zaczyna się w II dekadzie kwietnia w południowej części gminy i w I dekadzie maja w jej północnej części. Koniec okresu wegetacyjnego przypada odpowiednio na II dekadę listopada i początek listopada. Łącznie, więc okres wegetacyjny waha się od 218 dni w południowej do 205 dni w północnej części gminy. Oto inne dane charakteryzujące czynniki klimatyczne gminy Bogoria:

 • ilość dni pogodnych w roku - od 43 do 50
 • ilość dni z opadami - od 133 do 148
 • średnia roczna wilgotność powietrza - 70%
 • ilość dni z przymrozkami - 220

Bogactwa naturalne

Najważniejszym bogactwem gminy Bogoria są leżące w rejonie Jurkowic duże zasoby kamienia budowlanego. Znajdują się tu osady kambryjskie, syluru przylegającego od północnej strony do wychodni skał dolnodewońskich. Utwory dewońskie wypełnia rów tektoniczny wraz z utworami ordowiku i syluru. Utwory te reprezentowane są w Jurkowicach przez dolomity, dolomity margliste i iłowice dolomityczne, których miąższość dochodzi do 120 m. W kamieniołomie Budy wydobywane są wapienie rafowe, z pokładów o miąższości 100 m. Dolomity eksploatowane w Jurkowicach mogą używane być do produkcji kruszyw łamanych zwykłych, gruzów we wszystkich frakcjach spełniających normy dla kruszyw klasy II i III. Obecnie kamień z Jurkowie przeznacza się przede wszystkim do produkcji łamanych kruszyw drogowych. Skała w Jurkowicach zawiera obok CaO (tlenku wapnia) około 15% MgO (tlenku magnezu) oraz inne mikroelementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmów. Dzięki tym właściwościom kamień z Jurkowie jest doskonałym surowcem do produkcji nawozów otrzymywanych we własnych młynach. Nawozy (wapniowo magnezowy i wapniowy) mają wiele atutów, odkwaszają glebę poprawiając jej strukturę, zwiększają zawartość magnezu - pierwiastka życia - w glebie i roślinach, nadała się tym samym do produkcji zdrowej żywności, wnoszą mikroelementy do gleby, zwiększają odporność roślin na przemarzanie, łatwo są przyswajalne przez rośliny i co ważne: obecność tego nawozu na powierzchni działek zmniejsza nasycenie środowiska ciężkimi metalami. Kopalnie w Jurkowicach i Budach należą do mającej siedzibę w Sandomierzu Spółki Akcyjnej Kopalni Dolomitu. Do cennych bogactw naturalnych gminy Bogoria należą ponad złoża wody oligoceńskiej, zdrowie powietrze, piękne lasy i wspaniale krajobrazy.

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl