Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Baner
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Bogoria

Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Bogoria

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Wartość projektu:

5 287 795,77 PLN

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Działanie 3.3. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”

Oś priorytetowa „Efektywna zielona energia”

Finansowanie:

 • 4 466 093,78 PLN

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

 • 788 134,02 PLN

z budżetu Gminy Bogoria

oraz wkład na wydatki niekwalifikowane w kwocie 33 567,79 PLN

Termin realizacji:

02.04.2018 – 31.12.2020

Opis projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje termomodernizację budynków użyteczności publicznej

zlokalizowanych na terenie Gminy Bogoria:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w miejscowości Niedźwiedź, Niedźwiedź 24, 28-210 Bogoria,

2. Remiza w miejscowości Niedźwiedź, Niedźwiedź 23, 28-210 Bogoria,

3. Remiza w miejscowości Przyborowice, Przyborowice 31, 28-210 Bogoria,

4. Remiza w miejscowości Miłoszowice, Miłoszowice 3, 28-210 Bogoria,

5. Remiza w miejscowości Zimnowoda, Zimnowoda 15, 28-210 Bogoria,

6. Remiza Domaradzice, Domaradzice 24, 28-210 Bogoria,

7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogorii:

a. Budynek Szkoły Podstawowej, ul. Staszowska 10, 28-210 Bogoria,

b. Budynek oddziałów gimnazjalnych, ul. Staszowska 12, 28-210 Bogoria,

8. Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii, ul. Spacerowa 3, 28-210 Bogoria,

9. Publiczna Szkoła Podstawowa w miejscowości Szczeglice, Szczeglice 48, 28-210 Bogoria,

10. Budynek Samorządowego Centrum Oświaty w Bogorii, ul. Rynek 14, 28-210 Bogoria,

11. Przedszkole w miejscowości Kiełczyna, Kiełczyna 11, 28-210 Bogoria.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bogoria poprzez kompleksową termomodernizację 12 budynków na terenie gminy. W wyniku projektu nastąpi zmniejszenie emisji CO₂ do powietrza. Główny cel projektu ma doprowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na energię o średnio 61,15%. Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym, którym jest: Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych orazsektora mieszkaniowego.

Reasumując powyższe rozważania głównym celem (bezpośrednim) projektu jest zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym na terenie gminy Bogoria. Osiągnięciu tego celu służą następujące cele pośrednie:

 • wzrost atrakcyjności gminy,
 • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego,
 • poprawa jakości powietrza dzięki ograniczeniu niskiej emisji powierzchniowej i ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych pyłów w gminie,
 • pozyskanie środków unijnych na realizację inwestycji,
 • spadek zużycia paliw kopalnianych służących ogrzaniu budynków oraz wzrost oszczędności wytworzonej energii,
 • przyspieszenie inwestycji poprawiających jakość środowiska naturalnego w gminie, w tym głównie związanych z ochroną powietrza,
 • zmniejszenie obciążenia budżetu gminy poprzez spadek kosztów eksploatacyjnych budynków gminnych,
 • poprawa warunków życia mieszkańców regionu,
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię z obecnych źródeł,
 • zaoszczędzenie zasobów naturalnych gminy,
 • wzrost prestiżu i znaczenia budynków użyteczności publicznej na tle województwa dzięki polepszeniu jakości infrastruktury,
 • wzrost aktywności i spójności społeczności lokalnej,
 • dostosowanie się do norm prawnych obowiązujących w zakresie jakości powietrza i emisji zanieczyszczeń,
 • wspieranie rozwoju społeczno – gospodarczego gminy.

Planowane efekty:

Realizacja projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Bogoria” ma na celu przeciwdziałanie problemom zaistniałym na terenie gminy i powiatu staszowskiego. Inwestycja ma na celu redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bogoria co spowoduje poprawę jakości powietrza, a także poprawę warunków życia mieszkańców oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynków użyteczności publicznej. Osiągnięte to zostanie dzięki realizacji przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji łącznie 12 budynków użyteczności publicznej. Realizacja projektu przysłuży się również zmniejszeniu zapotrzebowania na energię z obecnych źródeł, tym samym paliwa kopalniane będą wykorzystywane w mniejszym stopniu. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na postrzeganie gminy Bogoria.

Do głównych oddziaływań projektu można zaliczyć:

 • spadek ilości substancji niebezpiecznych w powietrzu – dzięki realizacji projektu zmniejszy się ilość paliw zużywanych do wytworzenia energii używanej do wytworzenia ciepła. Jednocześnie wpłynie to na spadek ilość substancji uwalnianych w procesie spalania.
 • spadek zachorowalności – dzięki spadkowi ilości substancji niebezpiecznych zmniejszy się ilość chorób układu oddechowego oraz krążenia. Zmniejszy się również ilość problemów astmatycznych.Tym samym zwiększy się produktywność mieszkańców miasta, co wpłynie wymiernie na stan lokalnej gospodarki.
 • ochrona obszaru Natura 2000 – zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych w powietrzu wpłynie na ochronę siedlisk i ostoi na terenie obszaru Natura 2000.
 • spadek kosztów utrzymania budynku użyteczności publicznej – zmniejszy się ilość zużywanego paliwa, a więc zmniejszą się koszty utrzymania obiektu.

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl