Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Baner
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Kompleksowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria

Logo - Fundusze Europejskie

Zakończenie realizacji zadania pn:

„Kompleksowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria”

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Wartość projektu:

3 826 886,33,00 PLN

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Działanie 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa”

Oś priorytetowa „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”

Finansowanie:

● 2 489 031,75 PLN

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

●  6 22 257,95 PLN

z budżetu Gminy Bogoria

oraz wkład na wydatki niekwalifikowane w kwocie 715 596,63 PLN

Termin realizacji:

16.11.2017 r. – 31.01.2020 r.

Opis projektu:

Projekt polega na kompleksowej rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria. Głównym celem planowanych robót jest usprawnienie działania istniejących instalacji technologicznych na obiektach oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Bogorii. Planowane do realizacji przedsięwzięcie ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy.

W ramach projektu planowane są następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Bogorii.

● Wymiana zasilania energetycznego od transformatora na dz. 677/2 w Bogorii do budynku socjalnego na dz. 868.

● Przebudowa pompowni ścieków polegająca na wymianie studni, pomp oraz wykonaniu dodatkowej sieci kanalizacji z pompowni do zbiorników, prace odtworzeniowe.

● Przebudowa poletek osadów (wykonanie zadaszenia, drenażu i przenośnika taśmowego do usuwania osadu).

● Wykonanie odwodnienia hali technologicznej przy sitopiaskowniku, i prasie.

● Wykonanie instalacji elektrycznej hali,

● wymiana agregatu prądotwórczego,

2. Budowa ciśnieniowego zbiornika wody w miejscowości Jurkowice o pojemności 150 m3.

3. Przebudowa głównej sieci wodociągowej (magistrali) w miejscowościach; Kiełczyna, Przyborowice, Gorzków (Ø 200mm wykonanej z PE o długości ok. 2800 mb.). Przedsięwzięcie polega na wymianie dwóch pomp oraz dziesięciu zasuw usytuowanych na sieci głównej wodociągowej i ma na celu poprawę ciśnienia w sieci, jakości i bezpieczeństwa p/poż życia mieszkańców na rozpatrywanym terenie. Inwestycja zapewni poprawę stanu zdrowia ludności dzięki spożywaniu zdrowej wody. 

4. Przebudowa pompowni ścieków w miejscowości Rosołówka, Kolonia Gorzków, Bogoria – osiedle Ujazd.

● wymiana studni,

● wymiana zasilania,

● wymiana urządzeń (automatyki) wraz z pompami,

● prace odtworzeniowe.

5. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogoria. Przebudowa sieci kanalizacyjnej na odcinku 2,5 km oraz wymiana 54 studzienek kanalizacyjnych. Przebudowa dotyczy ulic: Jędrusiów, Sandomierska, Cmentarna i Polna.

Cele projektu:

Celem bezpośrednim projektu jest: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bogoria. Cel bezpośredni projektu wpisuje się w cel szczegółowy działania 4.3 w ramach RPOWŚ, tj. "Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych".

Osiągnięcie wskazanego celu bezpośredniego projektu będzie możliwe poprzez kompleksową rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria. Działania objęte projektem przyczynią się przede wszystkim do likwidacji istniejących niedoborów w zakresie systemów odprowadzania ścieków i doprowadzania wody na terenie aglomeracji.

Realizacja przedsięwzięcia zapobiegnie degradacji środowiska naturalnego poprzez ograniczenie dalszego skażania gruntów, wód gruntowych i powierzchniowych. Analizowane przedsięwzięcie wpłynie również na rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Bogoria oraz przyczyni się do podwyższenia standardu życia mieszkańców.

Celami szczegółowymi projektu są:

● zwiększenie dostępności do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej,

● zwiększenie dostępności do zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę,

● odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych,

● wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej terenów aglomeracji,

● zredukowanie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych wraz ze ściekami do wód i ziemi,

● wzrost konkurencyjności obszarów objętych projektem jako miejsc przyjaznych do życia, pracy i odpoczynku,

● poprawa jakości życia w aglomeracji i wzrost zadowolenia mieszkańców.

Planowane efekty:

Planowana inwestycja polegająca na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie Bogoria obejmuje kilka etapów niezbędnych do rozwiązania problemu i osiągnięcia planowanego efektu jakim jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy. Planowana rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Bogoria zdecydowanie poprawi warunki osadnicze na terenie gminy,  w zakresie długofalowego zapewnienia dostępu do sieci kanalizacyjnej dla nowo budowanych domów jednorodzinnych oraz innych obiektów gospodarczych i użyteczności publicznej. Jednocześnie inwestycja zdecydowanie poprawi warunki prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez zapewnienie odpowiedniej dostępności do sieci kanalizacyjnej. Jest to szczególnie ważne z uwagi na lokalne podmioty gospodarcze m.in. z branży przetwórstwa spożywczego, mechaniki pojazdowej, czy też sektora usług okołoturystycznych, funkcjonujące w tej części gminy Bogoria. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Bogoria poprawi również jej szanse rozwojowe w perspektywie długookresowej, względem sąsiednich terenów.

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl