Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Baner
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

WYTYCZNE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BOGORII PRZY UDZIELANIU DOFINANSOWANIA DO DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

1. Użyte w wytycznych określenia oznaczają:  Ustawa – Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016, poz. 487 ze zm.), Program – Gminny Program Profilaktyki , Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogorii, Środki finansowe GKRPA – planowane środki finansowe przewidziane do wydatkowania w danym roku z "funduszu korkowego", Wniosek – wniosek o przyznanie środków finansowych z GKRPA, Wnioskodawca – podmiot lub osoba fizyczna, która złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków finansowych uzyskanych z opłat wnoszonych do Urzędu Gminy przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu na terenie gminy Bogoria.

2. Środki finansowe przyznawane są wyłącznie zgodnie z wymogami Ustawy i Programu, który corocznie uchwalany jest przez Radę Gminy Bogoria.

3. Środki finansowe przyznane mogą być wyłącznie na pisemny wniosek instytucji mającej lokalizację na terenie Gminy Bogoria lub osoby fizycznej będącej jej mieszkańcem.

4. Wniosek musi zawierać wysokość wnioskowanej kwoty, szczegółowy opis przeznaczenia tej kwoty, a jeśli jest to kwota cząstkowa – informację o całościowym koszcie przedsięwzięcia (organizacji imprezy, obozu, zakupu towarów, itp.) oraz wskazywać związek z profilaktyką uzależnień, zgodność z Ustawą i Programem.

5. Złożony wniosek zostanie rozpatrzony przez GKRPA w ciągu 14 dni kalendarzowych,a Wnioskodawca otrzyma  odpowiedź w zakresie rozpatrzenia wniosku, kontaktując się telefonicznie bądź osobiście z Referatem Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Bogoria.

6. W przypadku braków formalnych wniosek pozostawiony zostaje bez rozpoznania. Informację w tym zakresie przekazuje się niezwłocznie Wnioskodawcy, zwracając jednocześnie wniesiony z uchybieniem wniosek.

7. GKRPA w zależności od wysokości pozostających w dyspozycji środków finansowych, wnioskowaną kwotę może przyznać w całości, części lub odmówić jej przyznania, jeśli jej przeznaczenie niezgodne będzie z Ustawą lub Programem.

 8. Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odwołania się od decyzji GKRPA, zaakceptowanej przez Wójta Gminy.

9. Wykorzystanie kwoty dofinansowania ze środków finansowych GKRPA Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznie udokumentować, przedstawiając rozliczenie – rachunki – do Urzędu Gminy w Bogorii – rozliczyć się z otrzymanych środków finansowych.

10. GKRPA zastrzega sobie prawo dokonania kontroli Wnioskodawcy, co do sposobu wykorzystania kwoty dofinansowania ze środków finansowych GKRPA.

11. W przypadku stwierdzenia przez GKRPA wykorzystania kwoty dofinansowania ze środków finansowych GKRPA przez Wnioskodawcę niezgodnie z przeznaczeniem, organ zastrzega sobie wniesienie wniosku do Urzędu Gminy Bogoria w zakresie wstrzymania realizacji płatności na podstawie przedstawionych rachunków, a jeśli płatności te zostały dokonane, organ zażąda od Wnioskodawcy zwrotu należnej kwoty.

12. W przypadku przekroczenia przez Wnioskodawcę wysokości przyznanych środków finansowych, organ zastrzega sobie prawo odmowy pokrycia powstałej różnicy ze środków finansowych GKRPA, chyba, że zostało to wcześniej zaakceptowane przez GKRPA pod rygorem pisemnego udokumentowania takiej decyzji.

13. Warunkiem uzyskania środków finansowych z GKRPA jest wcześniejsze złożenie wniosku zgodnego   z zamieszczonym wzorem, spełniającego jego warunki, a przy ponownym wniosku, zrealizowanie obowiązków wynikających z pozytywnie rozpatrzonego poprzedniego wniosku.

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl