Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Baner
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej

Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria - gm. Bogoria

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

Wartość projektu:

4 412 693,95 zł

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

Finansowanie:

 • 2 647 616,37 zł

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

 • 1 765 077,58 zł

z Budżetu Gminy Bogoria

Termin realizacji : 2009-2010

 Opis projektu

Zbiornik małej retencji zlokalizowany jest na rzece Korzennej w km 8 + 183, która stanowi dopływ rzeki Kacanki ( prawobrzeżny dopływ Koprzywianki) Koprzywianka jest  lewostronnym dopływem Wisły.
Sztuczne jeziorko wkomponowane w dolinę rzeki Korzennej powstało w wyniku spiętrzenia wody zaporą czołową konstrukcji ziemnej przegradzającej dolinę rzeki. W zaporę czołową wbudowana jest budowla piętrząco-upustową , która umożliwia regulację piętrzenia zbiornika oraz odpływ wód ze zbiornika w dół rzeki. Budowla upustowa konstrukcji żelbetowej została wbudowana w konstrukcje ziemną zapory i będzie praktycznie przykryta przez zwierciadło wody zbiornika i nasyp ziemny zapory. Zbiornik posiada powierzchnię lustra wody 4,09 ha i pojemności 80 tys.m3  przy Normalnym Poziomie Piętrzenia (NPP) oraz powierzchni lustra wody 4,34 ha i pojemności 101 tys.m3 przy Maksymalnym Poziomie Piętrzenia (MaxPP)

Podstawowa funkcją zbiornika jest:

 • retencja wody powierzchniowej,
 • retencja wody w czasie powodzi,
 • wyrównanie niskich przepływów w rzece poniżej zbiornika szczególnie ważne z uwagi na zrzut ścieków z oczyszczalni ścieków,
 • wyrównanie przepływów powodziowych, wydatek przelewu będzie regulował przepływ poniżej zbiornika,
 • zbiornik będzie również stanowił rezerwę wody do celów pożarowych.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną następujące obiekty;

 • Urządzenia piętrzące w formie przelewu stałego o rozpiętości w świetle 24,9m i wysokości piętrzenia 4,6m i długości budowli wraz z zapora 67,6m.
 • Zapora czołowa konstrukcji ziemnej o długości 259m, wysokości 4,5m i objętości 19156m3,
 • Czasza zbiornika o powierzchni zalewu 4,09 ha i pojemności 80 tysm3  przy NPP oraz powierzchni lustra wody 4,34 ha i pojemności 101tys.m3 przy MaxPP,
 • Budowa kładki żelbetowej na rzece Korzennej w km 8 +438 łączącej oba brzegi zbiornika w cofce bez potrzeby włączania ruchu pieszego w ciąg drogi powiatowej,
 • Budowa pomostów dla kąpieliska wraz z ukształtowaniem dna do celów kąpieli,
 • Odcinkowe ukształtowanie i zabezpieczenie koryta rzeki Korzennej poniżej zbiornika  w rejonie istniejącego mostu tj. W km 7 + 905 do km 8+080 oraz powyżej zbiornika w km 8+481 do km 8 +533 wraz z bystrotokiem poniżej zbiornika,

Teren zajęty pod zbiornik był wykorzystywany jako grunty orne i użytki zielone. Grunty orne są częściowo wykorzystywane rolniczo, natomiast wykorzystanie użytków zielonych jest niewielkie o czym świadczy roślinność, zadrzewienia i zakrzaczenia. Zbiornik wkomponowany został w naturalną dolinę rzeczki. Od strony wschodniej zbiornik ogranicza wysoki brzeg doliny rzeki Korzennej, a od strony północnej naturalne zbocze porośnięte lasem. W cofce gdzie następowałoby podtopienie spowodowane niewielkim wzniesieniem terenu ponad zwierciadło wody piętrzonej w zbiorniku zaprojektowano podwyższenie terenu ziemia pozyskana z płytszych partii zbiornika , które wymagały pogłębienia.
Zbiornik zlokalizowany jest na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Wkomponowanie zbiornika o niewielkiej powierzchni w dolinę rzeki nie spowoduje ujemnego oddziaływania na ten obszar. Na terenie objętym budową zbiornika nie występują pomniki przyrody objęte ochrona prawną. Nie ma tu też obszarów Natura 2000.

Charakterystyka przedsięwzięcia. Podstawowe parametry zbiornika:

 • powierzchnia lustra wody przy NPP – 4,09 ha
 • pojemność zbiornika przy NPP –  80 tys.m3
 • normalny poziom piętrzenia  NPP – 247,2m n.p.m.
 • pojemność zbiornika przy MaxPP – 101tys.m3
 • maksymalny poziom piętrzenia  Max PP – 247,7 m n.p.m.

Podstawowymi obiektami związanymi ze zbiornikiem są:

 • Zapora ziemna czołowa na rzece Korzenna w km 8 + 138, kl.IV,o następujących parametrach : długości 211m+ chodnik łączący zaporę z drogą dł.48m. Łączna długość zapory 259m.kubatura korpusu 13690 m3,  szerokość w koronie 5m,szerokość ławeczki 5m, nachylenie skarpy    odwodnej 1:3 ,  nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2,5, średnia wysokość    4,5m, Skarpa odwodna zapory ubezpieczona jest płytami betonowymi, skarpa odpowietrzna obsiana mieszanką traw. Ziemię na zaporę pozyska się z czaszy zbiornika z miejsc gdzie występują grunty piaszczyste i piaszczysto-gliniaste, które to grunty są dobrym materiałem na konstrukcje zapór ziemnych.    
 • Czasza zbiornika :o powierzchni lustra wody przy NPP- 4,09 ha , pojemności wody w zbiorniku przy NPP V= 80 tys.m3 ,rzędna piętrzenia NPP 247,2m n.p.m. powierzchnia lustra wody 4,34 przy MaxPP, pojemność przy MaxPP 101tys.m3, rzędna piętrzenia Max PP- 247,7m n.p.m. Średnia głębokość zbiornika wynosi 1,96m. rezerwy ziemi z czaszy zbiornika będą użyte do budowy zapory ziemnej.
 • Budowla przelewowo upustowa konstrukcji żelbetowej kl.IV. została zaprojektowana jako przelew stały z koroną przelewową w kształcie sześciokąta w którym w ścianie czołowej wbudowane są upusty denne oraz zamknięcia ruchome (dwie zasuwy płaskie o świetle b=0,8m i wysokości piętrzenia h=0,60m), które umożliwią regulacje poziomem piętrzenia zbiornika. Odprowadzenie wody z komory przelewowej za pomocą leżaka o świetle 2 x Ø2,0m i długości 25m z odprowadzeniem do niecki wypadowej. Główne parametry budowli to: długość budowli wraz z zaporą wynosi 67,4m, długość przelewu stałego 24,9m, - wysokość piętrzenia 4,60m, światło otworu regulowanego zamknięciami 2 x b=0,8m, h=0,60m , długość niecki wypadowej 18,0m, max wysokość grobli 4,50m, max wysokość konstrukcji betonowych (od stopy fundamentu do korony)6,60m, upusty denne 2Ø=0,50m.
 • Przebudowa linii SN na prawym brzegu rzeki.
 • Pomosty dla kąpieliska, zaprojektowano 2 pomosty  z belek żelbetowych
 • Ukształtowanie koryta rzeki Korzennej w obrębie zbiornika na odcinku 7+905 - 8+080 oraz  8+481 – 8+533. Na odcinku od projektowanego mostu drogowego do bystrotoku poniżej budowli piętrzącej zaprojektowano ukształtowanie koryta rzeki w ramach istniejącego koryta poprzez uformowanie i ubezpieczenie dna i skarp do wysokości 1,0 m. Powyżej koryto pozostaje w stanie istniejącym. Rozwiązanie to umożliwił przekrój dwudzielny koryta wbudowany w istniejący jar o głębokości około 4,0m. Parametry koryta dolnego są następujące: szerokość  dna  1,0m, nachylenie skarp 1:2, ubezpieczenie dna narzutem kamiennym, ubezpieczenie skarp płytami typu krata z wypełnieniem klińcem kamiennym. Powyżej dolnego koryta ławeczki szerokości 1,0 m dostosowane do istniejącego przekroju koryta istniejącej rzeki . Bezpośrednio poniżej budowli zaprojektowano bystrotok z płyt betonowych na odcinku 8 + 080 – 8 + 147 tj. na długości 67m. Powyżej zbiornika w rejonie istniejącego mostu zaprojektowano ukształtowanie koryta rzeko do następujących parametrów: szerokość dna 1,0m do 2,0m, nachylenie skarp 1:2. Ubezpieczenie dna narzutem kamiennym, ubezpieczenie skarp płytami typu krata z zasypaniem otworów klińcem kamiennym.
 • Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika. Teren przyległy do zbiornika wzdłuż promenady zostanie podwyższony. Pas pomiędzy zbiornikiem, a promenadą zostanie zagospodarowany poprzez obsianie mieszanką traw. Wzdłuż promenady zaprojektowano zieleń przez obsadzenie brzegu drzewami liściastymi i iglastymi, które stworzą naturalny charakter brzegu jeziora. Podwyższony teren w cofce zbiornika zostanie obsiany mieszanka traw z obsadzeniem drzewami liściastymi (olcha, brzoza, dąb). Na prawym brzegu zbiornika teren przy chodniku zostanie wyrównany nadmiarem ziemi z czaszy zbiornika i obsiany mieszanką traw.
 • Przedmiotowy zbiornik nie posiada urządzeń produkcyjnych i technicznych . Jedynymi elementami wyposażenia są zasuwy na upustach dennych w budowli piętrzącej oraz zasuwy w świetle ruchomym jazu. Zasuwy te będą otwierane ręcznie w miarę potrzeb. Projekt  przewiduje montaż zamknięć awaryjnych szandorowych na wypadek remontu zamknięć mechanicznych. Obiekt nie posiada instalacji sanitarnych, grzewczych, elektrycznych, wentylacyjnych.

 Zasadniczymi urządzeniami budowli piętrzącej są:

 • zasuwy stalowe płaskie z mechanizmami wyciągowymi ręcznymi, które umożliwią zamkniecie jednego przęsła ruchomego jazu,
 • zamknięcia na upustach dennych w formie zasuw stalowych, które umożliwia opróżnienie zbiornika na wypadek remontu, a w okresie normalnej eksploatacji zapewnią odpływ przepływu nienaruszalnego. Otwieranie zasuw upustów dennych odbywać się będzie ręcznie poprzez przekładnię ślimakową zamontowana w zasuwie. W okresie przepływów średnich i niskich przepływ wody w rzece odbywał się będzie   poprzez upusty denne i wyregulowane otwarcie zasuw, które umożliwią utrzymanie  piętrzenia w zbiorniku na odpowiednim poziomie .

W okresie wezbrań przepływ przez budowlę piętrzącą odbywać się będzie przez przelew stały oraz przez przelew nad światłem zamknięć ruchomych. Zamknięcia ruchome umożliwią regulację poziomem piętrzenia zbiornika oraz poprzez otwarcie na okres zimowy dadzą możliwość obniżenia poziomu zbiornika do minimalnego.

Projektowany zbiornik wpłynie korzystnie na wody powierzchniowe w następujący sposób:

 • zgromadzi w czaszy zbiornika wody powierzchniowe w ilości 80tys.m3
 • poprawi warunki przepływu wód poniżej zbiornika poprzez zapewnienie przepływu nienaruszalnego w okresach niżówkowych,
 • poprawi warunki przepływu wód wielkich w okresach powodzi na skutek zastosowania przelewu stałego , który zapewni przepływ wód przez zbiornik bez potrzeby manewrowania zamknięciami co przy braku stałej obsługi jazu oraz gwałtownych wezbraniach jakie występują w zlewni Korzennej jest rzeczą bardzo ważną,
 • przy przepływie wód wielkich nastąpi zatrzymanie na czas wezbrania 21tys.m3   wody w zbiorniku co złagodzi wielkość fali powodziowej,
 • zastosowanie przelewu stałego będzie stabilizować odpływ wody ze zbiornika w okresie powodzi co nie spowoduje podtopień na obszarze poniżej zbiornika.

Projektowana budowa zbiornika jest przedsięwzięciem, które nie spowoduje zanieczyszczenia wód powierzchniowych i wgłębnych. Zgodnie z prognozą opracowaną w dokumentacji geologicznej zasięg podniesienia się wód gruntowych wystąpi w pasie 170m od zbiornika.  Ze względu , że  teren przyległy do zbiornika posiada duże spadki sięgające do 5%  nie wystąpi podtopienie terenów w zasięgu  oddziaływania piętrzenia zbiornika. Oddziaływanie na wody powierzchniowe będzie korzystne z uwagi na wyrównanie przepływów niskich oraz złagodzenia fali powodziowej.

Miejsce realizacji inwestycji

  Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej - 1
  Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej - 2
  Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej - 3
  Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej - 4
  Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej - 5
  Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej - 6
  Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej - 7
  Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej - 8
  Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej - 9
  Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej - 10
  Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej - 11
  Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej - 12
  Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej - 13
  Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej - 14
  Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej - 15
  Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej - 16
  Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej - 17
  Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej - 18

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl