Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Gmina Bogoria Strona Główna
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria

Logo - Program Regionalny

Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach gm. Bogoria

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Wartość projektu:

 • 3 753 201,81 PLN

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

Oś priorytetowa „Sprawne usługi publiczne”

Finansowanie:

 • 2 814 901,36 PLN

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

 • 938 300,45 PLN

z budżetu Gminy Bogoria

Termin realizacji:

 • 30.11.2016 – 30.12.2018

Opis projektu:

Przedmiotem niniejszego projektu jest rozwój infrastruktury edukacyjnej w Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowicach.

Inwestycja polega na:

 • budowie nowego bloku żywieniowego na potrzeby szkoły podstawowej oraz 2 oddziałowego przedszkola. Na parterze budynku przewiduje się kuchnię wraz z zapleczem oraz stołówkę mającą za zadanie obsługiwać istniejącą szkołę podstawową oraz projektowane przedszkole. Na piętrze przewidziano przedszkole 2 – oddziałowe. Spożywanie posiłków przez dzieci w wieku szkolnym odbywać się będzie w stołówce, natomiast dzieci w wieku przedszkolnym na piętrze w salach.
 • termomodernizacji istniejącej części budynku, poprzez izolację cieplną ścian i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
 • budowie kompleksu sportowego w postaci boiska wielofunkcyjnego do mini piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki.
 • zagospodarowaniu terenu poprzez przebudowę istniejącego ogrodzenia w obszarze nowego budynku, budowę opaski wokół budynku, budowę dojazdów w tym drogi pożarowej, miejsc postojowych, dojść pieszych w tym schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Na projektowane zagospodarowanie terenu składają się następujące urządzenia:

- przyłącze wodociągowe

- hydrant przeciwpożarowy

- przyłącze kanalizacji sanitarnej

- przyłącze gazowe wraz z układem redukcyjno pomiarowym w ogrodzeniu

- zewnętrzny (zalicznikowy) odcinek wewnętrznej instalacji gazowej

- zewnętrzna instalacja oświetleniowa terenu

- zewnętrzna instalacja oświetleniowa boiska

- wielofunkcyjne boisko sportowe

- ogrodzenie boiska

- przebudowa istniejącego ogrodzenia na niewielkiej części w obszarze projektowanego budynku, polegająca na częściowej likwidacji odcinka ogrodzenia i wykonaniu dwóch odcinków (z furtką i bramą) o nowym przebiegu.

Na projektowane zagospodarowanie terenu składają się następujące elementy układu komunikacyjnego:

 • dojazdy, w tym droga pożarowa o szer. Jezdni 4 i 5 m
 • miejsca postojowe x 16 (w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych)
 • dojścia piesze, w tym przeciwpożarowe o min. szer. 1,5 m, schody zewnętrzne i pochylnia dla osób niepełnosprawnych poruszających się przy pomocy wózka.

Na projektowane zagospodarowanie terenu skład się korekta ukształtowania terenu w obszarze projektowanego boiska i parkingów oraz zieleń ozdobna niskopienna (trawnik i krzew.

Cele projektu:

Celem bezpośrednim projektu jest: Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wzrost jakości poziomu kształcenia poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Jurkowicach. Cel bezpośredni projektu wpisuje się w cel szczegółowy działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach RPOWŚ 2014-2020, tj. "Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół.”

Osiągnięcie wskazanego celu bezpośredniego projektu będzie możliwe poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Jurkowicach o blok żywieniowy, przedszkole, termomodernizację i budowę kompleksu sportowego. Analizowane przedsięwzięcie wpłynie również na rozwój społeczno-gospodarczy na obszarze gminy Bogoria a także województwa świętokrzyskiego oraz przyczyni się do podwyższenia standardu życia mieszkańców poprzez wyrównywanie szans i dostępu do edukacji osobom z terenów wiejskich.

Celami szczegółowymi projektu są:

● Poprawa dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej infrastruktury edukacyjnej w gminie Bogoria

● Wzrost komfortu dzieci i nauczycieli w korzystaniu z bazy dydaktycznej i jej zaplecza

● Poprawa warunków prowadzenia zajęć

● Wyrównanie szans rozwoju dzieci z obszarów wiejskich

● Zwiększenie poziomu integracji z osobami niepełnosprawnymi i zapewnienie im możliwości korzystania z nowoczesnego sprzętu i wyposażenia

● Poprawa jakości życia i wzrost zadowolenia mieszkańców.

 

Przedstawiona analiza celów pokazuje, jak wiele pozytywnych aspektów pociąga za sobą realizacja niniejszego projektu. Osiągnięcie celu bezpośredniego projektu, w dłuższej perspektywie czasowej, stanowić będzie wsparcie procesów związanych z poprawą jakości kształcenia i dostępu do usług edukacyjnych a przez to do rozwoju życia mieszkańców.

 

Planowane efekty:

Zaplanowane prace w ramach Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach mają charakter kompleksowy, których efektem będzie nowoczesny, rozbudowany obiekt edukacji przedszkolnej i szkolnej, łączący walory edukacyjne z użytkowo-eksploatacyjnymi (np. zmniejszenie średniorocznych kosztów użytkowania obiektu w Jurkowicach w efekcie przeprowadzenia termomodernizacji).

W wyniku realizacji inwestycji powstanie nowoczesna infrastruktura edukacyjna, przyczyniająca się do poprawy warunków nauczania już od poziomu przedszkolnego. W dłuższej perspektywie funkcjonowanie tak rozbudowanej placówki edukacyjnej na terenie Gminy Bogoria przyczyni się również do poprawy wyników nauczania i lepszego rozwoju osobistego dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które uczęszczają do Przedszkola i Publicznej Szkoły Podstawowej w Jurkowicach.

Realizacja projektu powinna przyczynić się do osiągnięcia następujących celów:

 • poprawa warunków na rzecz edukacji przedszkolnej i szkolnej,
 • zmiana negatywnych stereotypów na temat szans edukacyjnych na obszarach wiejskich,
 • pozyskanie dodatkowych, znacznych, zewnętrznych funduszy na rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bogoria,
 • poprawa możliwości pełnego rozwoju mentalno-sportowo-edukacyjnego już od okresu przedszkolnego, poprzez pełen okres szkoły podstawowej w ramach jednej lokalizacji,
 • nadanie nowej jakości i możliwości integracyjno-aktywizujących od poziomu przedszkolnego na obszarach defaworyzowanych (poprawa warunków kształcenia  w przedszkolu i szkole podstawowej, spędzania czasu w ramach wspólnych posiłków i zróżnicowanych zajęć sportowych na wielofunkcyjnym boisku) 

Kolejne etapy budowy na zdjęciach poniżej.

  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 1
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 2
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 3
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 4
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 5
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 6
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 7
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 8
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 9
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 10
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 11
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 12
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 13
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 14
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 15
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 16
  Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach - Gmina Bogoria - 17

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl