Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Gmina Bogoria Strona Główna
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Czym zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?

1. W ramach inicjowania działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych:

- Zwiększaniem dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

- Udzielaniem rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

- Prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

2. Przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego lub objęcie terapią.

3. Prowadzeniem postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu, w tym:

 1. Kierowaniem na badanie przez biegłego sądowego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 2. Kierowaniem do sądu wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osób uzależnionych od alkoholu.

4. Opiniowaniem wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i limitów zgodnie z uchwałami Rady Gminy w Bogorii.

5. Dokonywaniem kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bogoria.

6. Współdziałaniem z organami gminy, instytucjami, zakładami pracy, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia, abstynencji oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl